Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği

  • Misafir kardeş öğrencilerimiz

  • Mezunlarımız ile sabah kahvaltısı...

  • Yurt Öğrencileri ile Teknik geziler

  • Tarih ve İnsan

  • Tahta Aylık Kültür ve Eğitim Dergisi

  • Mezun Kahvaltıları

  • Ademder Akademi Toplantıları

 

 

 

 

 

  

 

 

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz,

Biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz.

 

Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde,

Biz hezârân mest-i mağrurun humârın görmüşüz.

 

Top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine,

Kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz.

 

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest,

Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz.

 

Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi,

Biz bu meydânın nice çâbük-süvârin görmüşüz.

 

Kâse-i deryûze tebdîl olur câm-ı murâd,

Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz.


Yusuf Nabî

Cevher çöplüğe düşerse, kıymetden düşmez.

ALİ BİN İSA EL-KEHHAL

Göz hastalıkları hakkında ilk defa kitab yazan Müslüman tıp alimi. Müslümanlar arasında “Kehhal”, Avrupa’da ise “Hally Jesu” isimleriyle meşhur olmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1039 (H. 430) senesinde Bağdat’ta vefat etti.

Ali bin İsa el-Kehhal’ın, İslam aleminde ve batıda meşhur bir tıp alimi olarak bilinmesinin sebebi, yazmış olduğu Tezkiret-ül-Kehhalin adlı eseridir. On dokuzuncu asrın ortalarına kadar bir benzeri yazılmamış olan bu eserde, eski eserlerin tetkikinden elde ettiği, o devrin tıp alimlerinden öğrendiği veuygulama sırasında elde ettiği bilgileri toplamıştır. Eser üç ana bölümden meydana gelmiştir: Birinci bölümde; gözün anatomisi, fizyolojisi, tabakaları, damar ve sinirlerin incelenmesi, her bir tabakanın başlangıç ve sonu, sağladığı faydalar ve beslenme kaynakları anlatılmaktadır.

Devamını oku...Bağlantısı